Facebookpixel

Matrikářka Vilma Barusová

Zažili jsme omdlévání, zapomenuté prstýnky, chybějící svědky a dokonce i snoubence, kteří nedorazili.

Každého, kdo chce v Mnichově Hradišti a jeho okolí uzavřít sňatek, čeká setkání s Vilmou Barusovou, dámou, která má na městském úřadě na starosti matriku oddaných. Dlouholetá matrikářka, která se stará o maximálně hladký průběh svatebních obřadů a svým vždy vlídným vystupování uklidňuje mnohdy nervózní svatebčany, se pro Kamelot rozpovídala o řadě témat týkajících se sňatků. Došlo na nepříjemnosti způsobené pandemií, proměnu svatebních obřadů v průběhu let, oblíbená dějiště sňatků a samozřejmě i na lapsy a nečekané situace, s nimiž si zkušený matrikář či oddávající musí umět poradit.

Jak dlouho už v Mnichově Hradišti zastáváte post matrikářky? Máte tušení, kolika svatbám jste za tu dobu byla přítomna?
První svatby jsem dělala jako zastupující matrikářka v roce 1985, na piný úvazek pak od dubna 1989. A množství svateb, to jsem nikdy nepočítala, ale asi tak kolem 2500 jich mohlo být.

To je tedy úctyhodné číslo. Dokázala byste si vzpomenout na první svatbu, kterou jste jako matrikářka řídila?
Bohužel, ne.

Míváte na svatbách trému? Pokud ano, rozhodně to není znát.
Trému mívám, ale při příchodu svatebčanů jako mávnutím kouzelného proutku zmizí. Každá svatba je jedinečná a snoubenci by měli prožívat celý obřad v klidu a pohodě. Na nás je, aby na tento důležitý okamžik života mohli vzpomínat v dobrém. Někdy stačí úsměv nebo vhodné slovo.

Co se změnilo za dobu, po kterou tuto práci vykonáváte? Mám na mysli například průměrný věk snoubenců, velikost svateb nebo i volbu místa sňatku…
Změnilo se hodně a vlastně nic. Vždycky je to o dvou úžasných lidech, kteří se milují a slibují si lásku až do smrti. Dnes je to jen v jiné době a za jiných podmínek. Průměrný věk snoubenců se od poloviny devadesátých let začal zvyšovat, ale v posledních letech se opět snižuje. Nejvíce svatby ovlivnila možnost zvolit si místo obřadu mimo obřadní síň. Začínali jsme s obřady na Valečově, v zámeckém parku, u rybníka nebo na chalupě. V dnešní době je určitě trendem uspořádat svatbu na
jednom místě včetně hostiny a ubytování hostů.

Letošní rok snoubencům dvakrát nepřál. Mám na mysli epidemii koronaviru, která mnohé donutila termín svatby posunout a některé dokonce odložit na neurčito, když museli zrušit i přeplánovaný termín. Můžete odhadnout, kolika párům, kteří se tady v Hradišti chtěli brát, zkomplikoval plány covid?
Vím to přesně, bylo jich 42.

S jakými reakcemi jste se setkávala při hledání náhradních termínů svateb odložených kvůli epidemii? Byli všichni snoubenci s touto skutečností smíření?
Byla to zvláštní doba, ale domluvili jsme se vždy. Každý rok se najde někdo, kdo požaduje výjimku, to není nic zvláštního. Nabídneme pak jiné termíny, popřípadě i jiná místa.

Jakou vidinu mají snoubenci, kteří by se rádi vzali v příštím roce. Bude vše odvislé pouze od vládních opatření? Nepřipravuje město třeba více volných termínů, aby uspokojilo poptávku, která letos nemohla být napiněna?
Část snoubenců, kterým vstoupila do příprav epidemie na jaře, přeobjednala termíny na léto a podzim, část si zamluvila termíny na rok 2021. Pokud je to možné, snažíme se zájemcům vycházet vstříc.

Máte na příští rok už vypsané termíny, ze kterých mohou snoubenci vybírat?
Rezervaci na rok 2021 má zatím provedeno 40 párů a vzhledem k tornu, že svatebních obřadů bylo v posledních letech kolem 140 ročně, je kapacita dostatečně volná. Samozřejmě, o některá data je větší zájem.

svatba1

S kolika oddávajícími v Hradišti spolupracujete vzhledem k tak vysokému počtu svatebních obřadů?
Oddávající s právem nosit závěsný odznak s velkým státním znakem jmenuje rada města podle § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. V současné době se jejich počet ustálil na dvanácti — oddává Ondřej Lochman, Jan Mareš, Ondřej Knobloch, Věra Vlasáková, Martin Bígl, Václav Haas, Lukáš Umáčený, Pavel Břicháček, Edita Řezáčova, Jiří Bína, František Ouředník a Lenka Sosnovcová. Do matričního obvodu patří ale i nematriční obce, kde může oddávat
starosta nebo místostarosta obce za přítomnosti matrikáře s podmínkou, že alespoň jeden ze snoubenců má trvalý pobyt v této obci.

Vnímáte rozdíly mezi jednotlivými oddávajícími, se kterými spolupracujete? Stává se, že někteří zapomínají na to, co musí zaznít a musíte jim to připomínat?
Každý člověk má své kouzlo, své klady a zápory, někomu je, jak se říká, „shůry dáno“, někdo musí víc zapracovat na přípravě. Věřím tornu, že všichni naši oddávající přistupují ke svatbám zodpovědně a s pokorou. Pokud se nám něco mimořádného stane, musíme reagovat, jsme v tom společně. Cílem potom je, aby nic nenarušilo klidný průběh obřadu. A pokud ano, dokážeme se omluvit.

Vzpomínám si správně, že Mnichovo Hradiště má v zastupiteli Martinu Bíglovi jedno prvenství —nejmladšího oddávajícího v ČR? Stal se z něj standardní oddávající, nebo už si řetěz kolem krku podruhé nezavěsil?
Ano, pan Martin Bígl je nejmladším oddávajícím v ČR a na svém kontě má již několik úspěšných svatebních obřadů.

Svatební řeč si připravuje každý oddávající sám, nebo těm začínajícím můžete poskytnout nějaké „sebrané spisy“ od předchůdců? Konzultují s vámi, jako s recitátorkou, finální text?
Samozřejmě, máme podklady pro svatební proslovy. Nic ale nebrání tomu, aby oddávající měl vlastní proslov. V mnoha případech se snoubenci proslov konzultujeme a jsme schopni připravit proslov podle jejich přání. Někdo chce poděkovat rodičům, jiný se zaměří na své záliby nebo požaduje vzájemné vyslovení slibů…

Jak se to v Hradišti má s poměrem civilních a církevních svateb? A jak se vlastně z pohledu matriky odlišuje postup v případě církevní svatby?
Jak říkáte, svatební obřady jsou civilní a církevní. Pokud se koná církevní sňatek, snoubenci se dostaví na matriční úřad, do kterého spadá místo uzavření manželství, všech
ny doklady zde předloží a obdrží osvědčení obsahující potvrzení, že spinili všechny požadavky stanovené zákonem pro uzavření manželství (platné šest měsíců od vydání), které předloží církevnímu oddávajícímu. Sepsaný protokol o uzavření manželství doručí církev na příslušnou matriku do tří pracovních dnů a matrika zapíše svatbu do matriční knihy a vydá oddací list, včetně zápisů do centrálního registru. V letošním roce jsem vydala 12 takových osvědčení.

Jaká místa na Mnichovohradištsku patří mezi snoubenci k těm nejoblíbenějším? Předpokládám, že velmi populární bude třeba zámek.
Zámek není častým místem svateb. Mezi nejoblíbenější patří Hostinec U Cerhů v Kněžmostě, Suhrovické rybníky, Hotel Malý Pivovar v Klášteře Hradišti nad Jizerou, Restaurant Agarden v Bosni, Kemp Nebe na břehu Komárovského rybníka, restaurace Na Krásné vyhlídce nedaleko Mužského, hrad Valečov, farní zahrada v Mnichově Hradišti, zřícenina hradu Zásadka v místní části Sychrov, farma Ptýrov, zahrady u rekreačních chalup, louky…

Je nějaké místo, které byste doporučila vy?
Takové, o kterém budou snoubenci přesvědčeni, že je nejlepší. A pokud možno s mokrou variantou.

Zažila jste svatbu na nějakém skutečně netradičním místě?
Ano, na Sokolce. Je to skalní masiv tyčící se nad Komárovským rybníkem a povolení ke vstupu tam musí vydat CHKO a Lesy ČR. Vzhledem k povaze místa je počet svatebčanů omezen. Vyšplháte na skálu, rozhlédnete se… Je to něco úžasného. A snoubenci byli navíc pohodoví lidé, nádherná atmosféra, slunce a klid. A letos byla zajímavá svatba na louce s krásnou vyhlídkou až na Ještěd. Jen jsme se sešli se snoubenci, přihnal se déšť a kroupy, a tak jsme čekali v autech, až přestane pršet. Před námi byla ještě další svatba, na trávu se přitom nedalo vstoupit. Snoubenci projevili vtip a odvahu a místem obřadu se stala nedaleká autobusová čekárna.

svatba2

Nemůžu se nezeptat na svatby, které vám utkvěly v paměti. Zažila jste omdlévání, zapomenuté prstýnky, svědky, kteří měli dorazit
a nedorazili? Anebo dokonce zaznělo někdy „ne“? Jak se takové situace dají na místě řešit?
Ano, omdlévání, zapomenuté prstýnky a květiny, dokonce snoubenci, kteří nedorazili. To se všechno stalo. Vše se vyřešilo. Vzhledem k tomu, že svatby máme po hodině, tak tam byl i nějaký časový prostor. Jen snoubenci, kteří měli dorazit ve smluvený čas a nedorazili, se už neukázali. A to „ne“, jsem také nikdy neslyšela. Ale, co se nestalo, může se stát. Oddávající se pak znovu musí zeptat snoubenců, a když opět zazní „ne“, svatba končí.

Skutečně se dají takové nedostatky vyřešit i během dne, kdy je velká frekvence obřadů?
Pokud nevěsta zapomene svatební kytici, má možnost někoho pro ni poslat, a pokud to není možné kvůli vzdálenosti, spokojí se s narychlo uvázanou kyticí z místního květinářství. Možné je i to, že se obejde bez tohoto doplňku. Jednou jsme poskytli květinu z naší výzdoby. Jsou to ale výjimky, několik let jsme se s něčím podobným nesetkali. To samé platí i pro prstýnky. Ty rovněž nejsou „povinné“. Svatba se dá uskutečnit i bez nich.

Jak dlouho dopředu je dnes vlastně třeba plánovat svatební obřad? Je lepší domluvit si u vás schůzku raději třeba rok dopředu?
Pokud někdo trvá na přesném datu a hodině, zamluví si termín dopředu. V poslední době, asi od září, potvrzujeme termíny na příští rok. To se jedná hlavně o letní měsíce, protože letní svatba má své kouzlo. Pokud jsou snoubenci cizinci, pak je delší doba vhodná k obstarání všech dokladů. Letošní rok jsme také měli naplánovaný, ale doba koronavirová vše změnila. Doufám, že rok 2021 bude v tomto ohledu příznivější.

V případě, že plánujete svatbu v Mnichově Hradišti a jeho okolí, můžete Vilmu Barusovou telefonicky kontaktovat na čísle 326 776 641, emailem na adrese vilma.barusova(zavináč)mnhradiste. cz a následně osobně navštívit v kanceláři č. 13 v přízemí městského úřadu.

Redaktor časopisu Kamelot Martin Weiss

Článek byl převzat z časopisu
Kamelot – Mnichovo Hradiště